Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Groen bezig

Als grote rijdende organisatie - die staat voor een schone en gezonde leefomgeving -, is werken aan een duurzame organisatie en een duurzaam wagenpark vanzelfsprekend. Door onder meer het tekenen van het convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen, gaan we de komende jaren echt stappen zetten. In dat convenant staan afspraken over schoner vervoer met als uiteindelijk doel een emissieloos wagenpark in 2030. Twente Milieu heeft een aantal elektrische bedrijfsauto's, elektrische werkbussen en volledig elektrische inzamelvoertuigen in gebruik. Zo wordt ons duurzame wagenpark de komende jaren steeds verder uitgebreid. Onze inzamelvoertuigen rijden op duurzame brandstof: een combinatie van GTL en 10% HVO. Elke 100 liter die wordt getankt, levert ons gelijk een CO2-besparing van 8,9% op. Dat komt overeen met een CO2-besparing van 32 kg. Naast de hoge CO2-reductie worden er minder schadelijke stoffen, zoals fijnstof, stikstof en zwavel uitgestoot. Dat is beter voor het milieu én de gezondheid van onze medewerkers en inwoners.

Anderzijds kijken we ook kritisch naar de eigen bedrijfsvoering. Alle producten die we inkopen en diensten die we uitvoeren proberen we zo efficiënt en duurzaam mogelijk op te pakken. We wekken zelf energie op met onze zonnepanelen en werken met alle medewerkers aan een doelstelling rond CO2-besparing, waaronder thuiswerken en minder vervoersbewegingen tussen locaties.

Lean and Green

Twente Milieu beschikt over de Lean and Green Award voor de CO2-doelstellingen op logistiek gebied. Hiermee mogen wij ons koploper noemen in de duurzame logistiek. Twente Milieu wil 20 procent besparen op de CO2-uitstoot. Om dit te realiseren, doen we onder meer het volgende: de chauffeurs worden getraind in ’Het Nieuwe Rijden’, de logistieke processen worden verbeterd en er worden technische aanpassingen aan het materieel gedaan.

Met de Lean and Green Award laten bedrijven zien dat zij zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken. Het toekennen van de Lean and Green Award gebeurt op basis van een schriftelijk plan, waarin concrete CO2-doelstellingen zijn vastgelegd en KPI's (Kritieke Prestatie Indicatoren) zijn bepaald. Door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparend zijn, maar gelijktijdig ook de milieubelasting reduceren, stimuleert de Lean and Green Award bedrijven om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau. Deelnemende bedrijven ontvangen de Lean and Green Award en na realisatie van het doel het Lean and Green Label.

Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen

Twente Milieu heeft in oktober 2019 het convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche ondertekend. In dit convenant staan afspraken over schoner vervoer met als uiteindelijk doel een emissieloos wagenpark. Als organisatie die gaat voor een schoon, groen en leefbaar Twente vinden we het enorm belangrijk om een rol te spelen in het terugdringen van CO2-uitstoot. We willen hierin een voorbeeldfunctie zijn en onze maatschappelijke betrokkenheid tonen. Twente Milieu geeft uitvoering aan een plan van aanpak om stapsgewijs over te gaan op emissieloos en om vanaf 2030 volledig emissieloos te rijden.

Statiegeldalliantie

Twente Milieu staat voor een schoon, groen en leefbaar Twente. Samen met onze aandeelhoudende gemeenten en inwoners werken we toe naar een ‘Afvalloos Twente in 2030’. Het voorkomen van zwerfafval levert hier een belangrijke bijdrage aan. Daarom zijn wij -net als onze aandeelhoudende gemeenten- aangesloten bij de Statiegeldalliantie.

Flesjes en blikjes vormen een groot deel van het zwerfafval. Door aan de blikjes en flesje een financiële waarde toe te kennen (statiegeld) gaan inwoners bewuster met deze materialen om. Hierdoor belanden er minder blikjes en flesjes in de openbare ruimte. Daar komt bij dat flesjes en blikjes die wel in de openbare ruimte belanden, door het statiegeld eerder en sneller worden opgeruimd. Op deze manier worden er meer blikjes en flesjes ingezameld. Deze kunnen circulair verwerkt worden tot nieuwe producten. Statiegeld op blikjes en flesjes draagt dus op verschillende manieren bij aan de Twentse Afvalvisie: op naar 50 kilo restafval per inwoner per jaar in 2030.

Inloggen gemeente