Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Wie zijn wij

Algemene informatie

Twente Milieu is een NV, waarbij 100 procent van de aandelen in handen is van negen Twentse gemeenten waarvoor zij werkzaam is: Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Wierden.

Onze oorspronkelijke kerntaak is het inzamelen van huishoudelijk afval. Deze kerntaak is inmiddels uitgebreid met het beheer van afvalstromen en het beheer van de openbare ruimte.

Met 350 betrokken en gedreven medewerkers, waarvan het merendeel werkzaam is in de buitendienst, zijn we dagelijks zichtbaar en herkenbaar aanwezig in de leefomgeving van bijna 500.000 inwoners van Twente. Een grote werkgever, die veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (20 procent van het personeelsbestand) kansen biedt. De slogan ‘schoon, gezond en fris’ krijgt door de inzet van Twente Milieu daadwerkelijk vorm in de leefomgeving van de bewoners uit de aandeelhoudende gemeenten. We ontzorgen op het gebied van afval en voeren veel taken uit in het beheer van de openbare ruimte. Ook als het gaat om de afhandeling van vragen/klachten en de inzet van communicatie en educatie. Daarnaast geven we advies over gemeentelijk beleid en leveren we een bijdrage aan het milieubewustzijn en de duurzaamheidsdoelstellingen in de regio.

Strategie 2020-2023

De afgelopen vier jaar werkten we hard aan de vier strategische speerpunten uit ‘Vanuit de basis beter 2016-2019’. Er zijn grote stappen gezet, maar de strategie is niet voltooid en bevat nog veel elementen die ook in het vervolg een plek hebben gekregen. De basis is op orde, maar is ook aan veel verandering onderhevig. Enerzijds door de veranderingen die extern op ons af komen, zoals de klimaatverandering, digitalisering, de veranderende rol van de overheid en toegenomen aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. Anderzijds ook door wijzigingen in (afval)beleid en groei in omvang en aard van werkzaamheden, door bijvoorbeeld de toetreding van de gemeente Haaksbergen.

Ook de komende jaren staat de omgeving van Twente Milieu niet stil. De beleidsvelden van afvalinzameling en beheer openbare ruimte zijn continu in beweging en erg dynamisch. Nieuwe technieken, wensen en veranderingen in budget hebben hun invloed op de producten en diensten die Twente Milieu uitvoert. De rol van Twente Milieu verandert mee en heeft ook invloed op de ambities die de strategie vormen voor de komende jaren.

Twente Milieu is eigendom van negen Twentse gemeenten en zoekt nadrukkelijk de samenwerking om samen doelen op het gebied van leefomgeving, (sociale) werkgelegenheid en circulariteit te realiseren. Om een betrouwbare partner te zijn op dit gebied, formuleerden we drie ambities die de basis vormen voor de komende vier jaar. Twente Milieu wil van meerwaarde zijn voor haar opdrachtgevers en aandeelhouders door synergie te behalen uit afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte. Kijk hier voor meer informatie over de strategie 2020-2023.

Statiegeldalliantie

Twente Milieu staat voor een schoon, gezond en fris Twente. Samen met onze aandeelhoudende gemeenten en inwoners werken we toe naar een ‘Afvalloos Twente in 2030’. Het voorkomen van zwerfafval levert hier een belangrijke bijdrage aan. Daarom sluiten wij ons -net als onze aandeelhoudende gemeenten- aan bij de Statiegeldalliantie.

Flesjes en blikjes vormen een groot deel van het zwerfafval. Door aan de blikjes en flesje een financiële waarde toe te kennen (statiegeld) gaan inwoners bewuster met deze materialen om. Hierdoor belanden er minder blikjes en flesjes in de openbare ruimte. Daar komt bij dat flesjes en blikjes die wel in de openbare ruimte belanden, door het statiegeld eerder en sneller worden opgeruimd. Op deze manier worden er meer blikjes en flesjes ingezameld. Deze kunnen circulair verwerkt worden tot nieuwe producten.

Statiegeld op blikjes en flesjes draagt dus op verschillende manieren bij aan de Twentse Afvalvisie: op naar 50 kilo restafval per inwoner per jaar in 2030.

Raad van Commissarissen

Bekijk hier het overzicht van de Raad van Commissarissen.

Lean and green

Twente Milieu beschikt over de Lean and Green Award voor de CO2-doelstellingen op logistiek gebied. Hiermee mogen wij ons koploper noemen in de duurzame logistiek. Twente Milieu wil 20 procent besparen op de CO2-uitstoot. Om dit te realiseren, doen we onder meer het volgende: de chauffeurs worden getraind in ’Het Nieuwe Rijden’, de logistieke processen worden verbeterd en er worden technische aanpassingen aan het materieel gedaan.

Lean and Green Award Met de Lean and Green Award laten bedrijven zien dat zij zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken. Het toekennen van de Lean and Green Award gebeurt op basis van een schriftelijk plan, waarin concrete CO2-doelstellingen zijn vastgelegd en KPI's (Kritieke Prestatie Indicatoren) zijn bepaald. Door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparend zijn, maar gelijktijdig ook de milieubelasting reduceren, stimuleert de Lean and Green Award bedrijven om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau.Deelnemende bedrijven ontvangen de Lean and Green Award en na realisatie van het doel het Lean and Green Label.

Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen

Twente Milieu heeft in oktober 2019 het convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche ondertekend. In dit convenant staan afspraken over schoner vervoer met als uiteindelijk doel een emissieloos wagenpark. Als organisatie die gaat voor een schoon, gezond en fris Twente vinden we het enorm belangrijk om een rol te spelen in het terugdringen van CO2 uitstoot. We willen hierin een voorbeeldfunctie zijn en onze maatschappelijke betrokkenheid tonen. Vanuit Rotterdam horen we goede ervaringen met de eerste elektrische vuilniswagen. De wagens zijn niet alleen schoner voor de stad. Ook voor de medewerkers, die dag in dag uit, werken in en rondom de wagens heeft het voordelen. Dat vinden we erg belangrijk. Twente Milieu werkt het komende jaar aan een plan van aanpak om stapsgewijs over te gaan op emissieloos en om vanaf 2030 volledig emissieloos te rijden.

PSO trede 3

Twente Milieu scoort trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Twente Milieu op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees hier meer over de PSO-certificering.

Werkpakt keurmerk

Twente Milieu draagt het Werkpakt keurmerk. Dit keurmerk reikt de gemeente Enschede uit aan werkgevers die zich nadrukkelijk onderscheiden door sociaal ondernemerschap. Dit zijn werkgevers die, samen met de gemeente en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt (SW-ers, langdurig werklozen, etc.) en daarbij optreden als ambassadeur en betrokken partner. Twente Milieu werkt hierin actief samen met Werkplein Twente.


Inloggen gemeente