Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Onze gemeenten

Namens en in afstemming met onze gemeenten

Namens en in afstemming met onze gemeenten helpt Twente Milieu inwoners hun wijk schoon, gezond en veilig te houden. We helpen inwoners het afval te verminderen en goed te scheiden en werken samen aan een fijne leefomgeving. De afdeling Strategie & Beleid werkt net als de afdeling Communicatie samen met onze gemeenten aan het gemeentelijk beleid op het gebied van afval en beheer van de openbare ruimte. Twente Milieu zorgt er vervolgens voor dat hetgeen met elkaar op beleidsniveau bepaald is, efficiënt en goed wordt uitgevoerd door de collega’s van de uitvoerende afdelingen van Twente Milieu.

Op weg naar een Afvalloos Twente
De Twentse gemeenten hebben als doel om in 2030 slechts 50 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Dit hebben de gemeenten gezamenlijk vastgelegd in de regionale visie Afvalloos Twente. In 2020 zamelden de negen Twente Milieu gemeenten gemiddeld 109 kg restafval per inwoner per jaar in. In 2019 was dit 114 kg. Vijf van de negen gemeenten is het gelukt om het landelijke doel van 100 kg restafval per inwoner in 2020 te behalen. Dit ondanks de coronapandemie, die ervoor heeft gezorgd dat er meer huishoudelijk afval werd aangeboden. Specifiek weten wat er in de gemeenten is gebeurd? Klik hier.

Afvalbeleid in ontwikkeling
Veel gemeenten hebben op het gebied van afval de afgelopen jaren grote en/of minder grote beleidswijzigingen doorgevoerd op weg naar 50 kg restafval per inwoner per jaar. In 2020 ging de gemeente Borne over op diftar, de gemeente Enschede trof voorbereidingen voor het keuzemodel en gfe-inzameling bij hoogbouw en de gemeente Oldenzaal ging het restafval vierwekelijks inzamelen in plaats van tweewekelijks. Daarnaast werkten alle gemeenten aan het verbeteren van de kwaliteit van afval, met name gericht op verpakkingen.

Meer biodiversiteit in de openbare ruimte
Ook op het gebied van beheer van de openbare ruimte en het verbeteren van de biodiversiteit, trekken we in veel gemeenten samen op. Bijvoorbeeld bij het beheersen van plaagdieren. We kiezen hier voor een wijkgerichte aanpak met de focus op persoonlijk contact, deskundig advies en een gedegen aanpak van. De rol en het gedrag van de inwoners is hierbij essentieel. We doen dan ook hier een belangrijk beroep op gedeelde verantwoordelijkheid: Helpt u mee?

In Enschede kiest de inwoner zelf

De gemeente Enschede heeft hoge ambities op het gebied van afval scheiden. Als onderdeel van de Regio Twente hebben zij zich gecommitteerd aan de regionale missie om in 2030 maximaal 50 kg fijn restafval per inwoner te hebben. Een heldere stip op de horizon waar de gemeente ook het afgelopen jaar grootste stappen heeft gezet, waarbij keuzevrijheid en service centraal staan.
Bekijken

Nieuwe aanpak ratten: van melding naar bewustwording

Twente Milieu voert in Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Wierden de bestrijding van ratten uit bij huishoudens en in de openbare ruimte. In Enschede ging Twente Milieu in 2020 over op een proactieve aanpak, die we stapsgewijs gaan uitrollen. We zetten daarbij meer in op bewustwording en daarmee op het voorkomen van rattenoverlast (preventie).
Bekijken

Twente Milieu zamelt ook textiel in Almelo in

Per 1 april 2020 heeft de gemeente Almelo de textielinzameling aan Twente Milieu gegund. Dit betekent dat Twente Milieu de inzameling overgenomen heeft van Sympany en Reshare.
Bekijken

Nieuw in Hengelo: de Afvalbalie!

Twente Milieu heeft in september 2020 een nieuwe dienst in de gemeente Hengelo geïntroduceerd: de Afvalbalie! De Afvalbalie is een mobiele, kleine variant van het afvalbrengpunt/Milieupark. De Afvalbalie staat wisselend op verschillende locaties en komt dus naar de Hengelose inwoners toe. Zo willen we het wegbrengen van grof afval nog laagdrempeliger maken! Hengelo is de eerste gemeente die de Afvalbalie inzet, maar mogelijk volgen later meer gemeenten.
Bekijken

Mooie ontwikkelingen bij Buurtonderhoud

Twente Milieu voert het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit in Borne en Haaksbergen. Voor de overige aandeelhoudende gemeenten verschillen de taken sterk per gemeente. voor ieder aandeelhoudende gemeente voeren wij één of meerdere taken uit, waaronder gladheidbestrijding, rioolreiniging, marktreiniging en plaagdierbeheersing. We lichten een aantal ontwikkelingen uit die in 2020 plaatsvonden.
Bekijken

Samen werken aan betere kwaliteit verpakkingen

We zien dat verreweg het grootste aandeel gescheiden wordt ingezameld en dat de hoeveelheid verpakkingen in het restafval sterk is afgenomen de afgelopen jaren. Helaas zien we ook producten en materialen in deze afvalstroom die er niet in thuis horen en voor vervuiling zorgen. Opgave is om dit effect te verminderen en de afvalstroom verpakkingen zo zuiver mogelijk aan te bieden bij de sorteerder: enkel eenmalige verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons die leeg en schoon zijn. Door de afkeur zien we helaas ook veel goed gescheiden verpakkingen in deze vrachten verbrand worden, samen met de materialen die er niet in thuis hoorden. Daarom werkten we in 2020 - onder andere met communicatie richting inwoners en een aantal aanpassingen in de inzameling - aan het verbeteren van de kwaliteit van verpakkingsafval.
Bekijken
Inloggen gemeente