Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Strategie 2020-2023

Verder in verbinding

Samenwerken in & aan een duurzaam Twente

De afgelopen vier jaar werkten we hard aan de vier strategische speerpunten uit ‘Vanuit de basis beter 2016-2019’. Er zijn grote stappen gezet, maar de strategie is niet voltooid en bevat nog veel elementen die ook in het vervolg een plek hebben gekregen. De basis is op orde, maar is ook aan veel verandering onderhevig. Enerzijds door de veranderingen die extern op ons af komen, zoals de klimaatverandering, digitalisering, de veranderende rol van de overheid en toegenomen aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. Anderzijds ook door wijzigingen in (afval)beleid en groei in omvang en aard van werkzaamheden, door bijvoorbeeld de toetreding van de gemeente Haaksbergen.

Ook de komende jaren staat de omgeving van Twente Milieu niet stil. De beleidsvelden van afvalinzameling en beheer openbare ruimte zijn continu in beweging en erg dynamisch. Nieuwe technieken, wensen en veranderingen in budget hebben hun invloed op de producten en diensten die Twente Milieu uitvoert. De rol van Twente Milieu verandert mee en heeft ook invloed op de ambities die de strategie vormen voor de komende jaren.

Twente Milieu is eigendom van acht Twentse gemeenten en zoekt nadrukkelijk de samenwerking om samen doelen op het gebied van leefomgeving, (sociale) werkgelegenheid en circulariteit te realiseren. Om een betrouwbare partner te zijn op dit gebied, formuleerden we drie ambities die de basis vormen voor de komende vier jaar. Twente Milieu wil van meerwaarde zijn voor haar opdrachtgevers en aandeelhouders door synergie te behalen uit afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte.

Download hier de strategie (pdf).

Actief en dichtbij

We zijn actief en dichtbij

In wijken en buurten, zichtbaar voor onze inwoners en betrokken bij wat er in de straten gebeurt. Dit doen we met onze gemeenten, we trekken samen op om te bepalen wat het beste past en hoe we onze gezamenlijke doelen kunnen realiseren: kwaliteit, service en efficiency. Dit doen we niet alleen met gemeenten. Ook met andere (maatschappelijke) partners zijn we continu in verbinding.

Kwaliteit en vakmanschap

We onderscheiden ons in kwaliteit en vakmanschap

Medewerkers staan hierbij centraal, ze zorgen voor continuïteit in de producten en diensten die we leveren en leveren door jarenlange ervaring met hun kennis en kunde de kwaliteit die van ons verwacht wordt. We doen dit als aantrekkelijke werkgever die zorgt voor de juiste werkomgeving, opleidingsmogelijkheden en met de competenties die van ons verwacht worden. De mens staat centraal in optimale bedrijfsprocessen, die zorgen voor betrouwbare diensten en het nakomen van afspraken, maar ook voor efficiency en een gezonde bedrijfsvoering. Vakmanschap eigenen we ons toe door in te zetten op de laatste kennis en technieken en door medewerkers tijdig alles bij te brengen wat nodig is om hun vak gedegen uit te voeren.

Circulair en innovatief

We doen dit in een innovatief en circulair Twente

Een sterke regio die onderscheidend kan zijn wanneer zaken gezamenlijk worden opgepakt. Diverse afvalstromen kunnen circulair worden gemaakt wanneer ketenoptimalisatie plaatsvindt. Twente Milieu wil met zijn kennis van afvalstromen een prominente plek innemen en zorgen voor verbinding op dit vlak.

De leefomgeving is aan veel veranderingen onderhevig. Dit maakt dat de organisatie wendbaar moet zijn om hier effectief op in te kunnen spelen. We doen dit door de organisatie flexibel te houden en altijd op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in ons vakgebied. Door tijdig het initiatief te nemen, behouden we onze sterke positie. Een proactieve denktank met lef en creativiteit moet ervoor zorgen dat we koploper blijven in de branche. Met gretigheid ons werk doen, willen vernieuwen en verbeteren om de doelen van zowel de organisatie als de gemeenten te verwezenlijken.

Verder in verbinding
Actief en dichtbij
Kwaliteit en vakmanschap
Circulair en innovatief

Heeft u vragen of opmerkingen?

Inloggen gemeente