Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Groen bezig

Duurzame bedrijfsvoering
De thema’s duurzaamheid en circulaire economie worden steeds vaker genoemd en steeds belangrijker. Bewust omgaan met onze omgeving, het klimaat en de aarde in zijn geheel worden bittere noodzaak. Reden voor Twente Milieu om ook te kijken naar haar invloed hierop. Die invloed is tweeledig: enerzijds door uitvoering te geven aan het duurzame afvalbeleid van de gemeenten en het duurzaam onderhouden en inrichten van de openbare ruimte. Hierdoor worden grondstoffen behouden door recycling en vindt in de openbare ruimte bijvoorbeeld klimaatadaptatie plaats. Anderzijds wordt kritisch gekeken naar de eigen bedrijfsvoering. Alle producten en diensten die we uitvoeren proberen we zo efficiënt en duurzaam mogelijk te doen.

Doelen stellen
Om een duurzame bedrijfsvoering meetbaar te maken is een nulmeting uitgevoerd op het gebied van CO2 uitstoot. Ondersteund door de Green Business Club Twente en de Climate Neutral Group is de complete bedrijfsvoering uitgedrukt in CO2. Hieruit bleek dat Twente Milieu in 2017 een uitstoot had van 4.935 ton CO2. Bijna 90% van de uitstoot is afkomstig uit mobiliteit: de vrachtwagens die dagelijks de weg op gaan om afval in te zamelen zijn van grote invloed.

Elektriciteit
In 2018 zijn direct maatregelen genomen om de CO2 uitstoot te verminderen. Op het gebied van elektriciteit zijn er twee ontwikkelingen te melden. Er zijn zonnepanelen geplaatst in samenwerking met ‘Enschede Wekt Op’ op de stalling aan de Marssteden in Enschede. Ook is het energiecontract bedrijfsbreed aangepast waardoor er enkel nog Europese zonne-energie wordt ingekocht. Al onze elektriciteit wordt nu duurzaam opgewekt, waarvan een steeds groter gedeelte door onze eigen zonnepanelen op onze eigen locaties.

Mobiliteit
Elektriciteit en mobiliteit gaan steeds meer hand in hand. Kleine(re) dienstvoertuigen worden bij vervanging ook elektrisch ingekocht. Locaties worden voorzien van laadpalen, zodat de voertuigen efficiënt binnen ons werkgebied kunnen worden ingezet. Groot materieel rijdt voorlopig nog niet elektrisch. De ontwikkelingen rondom alternatieve brandstoffen worden nauwlettend gevolgd, waaronder waterstof, elektrisch en bio LNG. We zijn al gestart met de vervanging van diesel door GTL, een brandstof die zorgt voor het verminderen van de uitstoot van fijnstof en een geringe CO2 reductie met zich meebrengt. Met name omdat we veel binnenstedelijk rijden is het voorkomen van fijnstof voor ons en de omgeving belangrijk.

Overige bedrijfsvoering
Ook op de kantoren en binnen de overige bedrijfsvoering valt nog wat te halen. In samenwerking met de Nationale Denktank, die in 2018 tien oplossingen heeft bedacht voor de circulaire economie, hebben we gekeken met welke kleine aanpassingen we onze bedrijfsvoering circulair kunnen maken. Het programma WerkCE hebben we onder leiding van de Nationale Denktank doorlopen, waarmee we tot een actieplan zijn gekomen waar een interne projectgroep mee aan de slag gaat.

Goede ideeën? Laat het ons weten!
De komende periode gaan we actief de gemeenten ondersteunen bij hun duurzaamheidsdoelstellingen, maar pakken we ook onze rol als bedrijf om te komen tot een circulaire economie. Samen moeten we het gaan doen en alle kleine beetjes helpen. Mocht u een goed idee hebben op dit gebied en hierbij een rol voor Twente Milieu zien, laat het ons weten!

Inloggen gemeente