Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Plaagdierbeheersing

Ratten en muizen

Huishoudens en woningcoöperaties kunnen voor de bestrijding van muizen en ratten bij Twente Milieu terecht. Wilt u een afspraak maken voor de bestrijding van plaagdieren? Neem dan contact op met onze klantenservice via 0900 – 85 20 111 (op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur). We voeren geen bestrijding van ratten en muizen uit voor bedrijven.

Gifvrije bestrijding

De wettelijke eisen voor het gebruik van rodenticiden (rattengif) in de buitenruimte zijn aangescherpt. Vanaf 2017 is het gebruik van gif alleen onder zeer strikte voorwaarden nog toegestaan. Dat houdt in dat er eerst andere vormen van plaagdierbeheersing worden gehanteerd, zoals ECO 1000, voordat overgegaan wordt op bestrijding met chemische middelen. Deze methode is tot stand gekomen in nauw overleg met brancheverenigingen, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Al deze partijen zijn zich ervan bewust dat het gebruik van chemische middelen grote risico’s voor het milieu en de volksgezondheid met zich meebrengen. Zo is bijvoorbeeld de kans op doorvergiftiging in de voedselketen aanwezig.

Certificering

Vanaf 1 juni 2017 moeten bedrijven gecertificeerd zijn voor het gebruik van rattengif rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. Daarnaast moeten plaagdierbestrijders in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma en werken volgens het handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen’. In mei 2017 heeft Twente Milieu het certificaat behaald; op dat moment een van de eerste bedrijven in de branche met een certificaat.

Bron: Kennis- en Adviescentrum Dierplagen

Twente Milieu werkt volgens de IPM-werkwijze
IPM staat voor Integrated Pest Management. Vanaf 1 januari 2023 moet het beheersen van ratten en muizen, zowel binnen als buiten gebouwen, volgens de IPM-werkwijze gebeuren. Twente Milieu werkt volgens deze strenge normen. Doel van deze werkwijze is om dierplagen en ziekteverspreiding te voorkomen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat er zo min mogelijk gif in het milieu belandt en te voorkomen dat ratten en muizen resistent worden tegen de middelen. De IPM werkwijze is tweeledig. Enerzijds is deze gericht op het beperken en zorgvuldig omgaan met toxische middelen, anderzijds is de benadering gericht op een structurele oplossing voor knaagdier problemen. IPM is een wettelijk voorgeschreven werkwijze.

De werkwijze begint altijd met eerst monitoring, dan habitat management en niet chemische beheersing. In noodsituaties, dus situaties waarbij er sprake is dat de ratten- en/of muizenpopulatie substantieel zal toenemen, er sprake is van acute bedreiging voor de volks- en/of diergezondheid, of wanneer aanwezigheid van ratten- en/of muizenpopulatie leidt tot grote schade, mag ook direct na een risicoanalyse, chemische beheersing worden gebruikt. De randvoorwaarden voor niet acute chemische beheersing zijn dat dit pas mag na 10 kalenderdagen niet-chemische beheersing met een goedgekeurd plan van aanpak en na de uitvoering van de afspraken voor habitatmanagement.


Eikenprocessierups

Jaarlijks komt de eikenprocessierups met name tussen mei en september in heel Nederland voor.

Wat kunt u doen?

Hieronder een aantal tips:

  • Laat de bestrijding over aan professionals. Probeer nesten of rupsen niet zelf te verwijderen of te vernietigen. Contact met de brandharen van de eikenprocessierups kan irritatie aan huid, ogen en luchtwegen veroorzaken.
  • Voorkom dat brandharen of nesten uw huis binnenwaaien door deuren en ramen gesloten te houden.
  • Dek een zandbak of speeltoestellen in de tuin af en zet speelgoed binnen.
  • Is een nest op de grond gevallen, scherm de directe omgeving dan eventueel af door een kruiwagen of grote plantenpot met de holle zijde naar beneden over het nest te plaatsen totdat het nest professioneel weggehaald wordt.
  • U kunt natuurlijke vijanden van de rups, zoals de koolmees of sluipwesp aantrekken door bepaalde planten in de tuin te zetten.

Wat doet Twente Milieu ter voorkoming van overlast?

Voor 2020 is een Beheersplan Eikenprocessierups vastgesteld. Daarin is het volgende vastgelegd:

  • Rond scholen en sportvelden wordt de eikenprocessierups preventief bestreden met biologisch preparaat. Dit preparaat wordt in het voorjaar tot in de toppen van de bomen aangebracht. Het middel hecht zich op het blad en de eikenprocessierups die ervan eet, krijgt bacteriën binnen en sterft.
  • Overige eiken in de woongebieden worden preventief bestreden met nematoden. Met nematoden worden aaltjes (kleine wormen die een voor rupsen dodelijke bacterie met zich meedragen) in het vroege voorjaar (wanneer de eikenprocessierupsen net uit de eipakketten zijn gekomen) tot in de toppen van de bomen gespoten. Na het aanbrengen in de bomen dringen de aaltjes via de lichaamsopeningen de rupsen binnen waarna deze zullen sterven.
  • Eventuele nesten die ondanks de preventieve bestrijding ontstaan, worden weggezogen.
  • In de gebieden waar mensen minder frequent verblijven, wordt de eikenprocessierups alleen curatief bestreden door de (nesten van) eikenprocessierupsen weg te zuigen.

Het effect van de preventieve bestrijding wordt nauwkeurig gemonitord en ook de eiken buiten de woongebieden worden wekelijks gecontroleerd op de ontwikkeling van de eikenprocessierups. Hierdoor kunnen de beginnende nesten snel worden verwijderd.

Inloggen gemeente