U bevindt zich op de Twente Milieu pagina die nog niet specifiek ingericht is voor uw gemeente. Wijzigen? Klik hier
U bevindt zich op een gemeentepagina die niet overeenkomt met de door u opgegeven gemeente / postcode. Naar uw eigen gemeente gaan? Klik hier

Privacyverklaring

Privacyreglement Twente Milieu

ALGEMENE BEPALINGEN 

1.         Begripsbepalingen  

 1. Persoonsgegeven: de gegevens die vallen onder de werking van de Wbp die door middel van het gebruik van de website verzameld worden en herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon.

 2. Persoonsregistratie: een verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende gegevens die automatisch worden gevoerd, of met het oog op een doeltreffende raadpleging systematisch zijn aangelegd, voor zover deze in het kader van de dienstverlening zijn verzameld.

 3. Verwerking van persoonsgegevens of het verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bewerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige ander vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, evenals het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

 4. Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor verwerking van de persoonsgegevens vaststelt in de zin van artikel 1 sub d van de Wbp.

 5. Betrokkene: degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen.

 6. Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de Verantwoordelijke, de Bewerker, of enig ander persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke of de Bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

 7. Bewerker: degene die ten behoeve van Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, die bij de uitvoering van de Overeenkomst kan worden aangemerkt als Bewerker in de zin van artikel 1 sub e Wbp.

 8. Functionaris: de functionaris voor de gegevensbescherming zoals bedoel in artikel 62 van de Wbp.2.         Reikwijdte  

Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van een betrokkene die door of namens Twente Milieu worden verwerkt en op alle persoonsgegevens die zijn opgenomen in de persoonsregistratie zoals omschreven in artikel 1.

 

KENMERKEN VAN DE PERSOONSREGISTRATIE

3.         Doel van de persoonsregistratie

 1. De verwerking van Persoonsgegevens geschiedt ten behoeve van de door Twente Milieu verrichte dienstverlening met als doel het gebruik van Diftar te realiseren en te optimaliseren. Hierbij zal Verantwoordelijke vastleggen dat het gebruik van Persoonsgegevens in het voordeel is van de betrokkene. Voorts worden Persoonsgegevens van betrokkene uitsluitend verzameld met het oog op de beleidsvoering, organisatie- en beheerstaken van Twente Milieu. De persoonsregistratie dient tevens ter ondersteuning van het interne management van Twente Milieu en de externe verantwoording naar financiers. De persoonsregistratie dient daarnaast als instrument ter verzameling van gegevens ten behoeve van signaleringen en ter ondersteuning van het kwaliteitsbeleid ten aanzien van de Diftar.
 2. De verwerking van Persoonsgegevens geschiedt ten behoeve van de door Twente Milieu verrichte dienstverlening met als doel het gebruik van Diftar te realiseren en te optimaliseren. Hierbij zal Verantwoordelijke vastleggen dat het gebruik van Persoonsgegevens in het voordeel is van de betrokkene. Voorts worden Persoonsgegevens van betrokkene uitsluitend verzameld met het oog op de beleidsvoering, organisatie- en beheerstaken van Twente Milieu. De persoonsregistratie dient tevens ter ondersteuning van het interne management van Twente Milieu en de externe verantwoording naar financiers. De persoonsregistratie dient daarnaast als instrument ter verzameling van gegevens ten behoeve van signaleringen en ter ondersteuning van het kwaliteitsbeleid ten aanzien van de Diftar.
 3. De Verantwoordelijke zal geen persoonsgegeven in de registratie opnemen voor andere doeleinden, dan bedoeld in de sub 3.1. genoemde omschrijving. Het gebruik van opgenomen persoonsgegevens vindt alleen plaats in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement.

 4. De Verantwoordelijke dan wel bewerker zal niet meer gegevens in de registratie opslaan of bewaren dan voor het doel van de persoonsregistratie nodig is.


4.         Verwerking van de persoonsregistratie

 1. De Verantwoordelijke dan wel de Bewerker dragen zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de Persoonsregistratie tegen verlies, aantasting, onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verstrekking van de gegevens.

 2. De Verantwoordelijke ziet er op toe c.q. draagt er zorg voor dat de regels van het reglement, waaronder de regels voor bewaartermijnen, in acht worden genomen.

 3. De Verantwoordelijke heeft tevens tot taak de administratieve kwaliteit van de gegevens in de persoonsregistratie te bewaken, te toetsen en indien noodzakelijk voorstellen te doen voor verbetering. De verantwoordelijke verstrekt aan de bewerker bepaalde bevoegdheden tot invoer, mutatie of bewerking. De verantwoordelijke houdt bij welke personen tot welk gebruik bevoegd zijn.

 4. De Verantwoordelijke kan diverse personen van Twente Milieu in het kader van de functie informatie en klachtenopvang betreffen. Deze hebben in principe onderscheiden bevoegdheden t.a.v. invoer, mutatie, kennisneming van uitvoer (toegang tot de registratie) en verwerking van de gegevens.

 5. De Bewerker is verantwoordelijk voor het deugdelijk functioneren van de voor de persoonsregistratie beschikbare faciliteiten. Hij neemt de noodzakelijke maatregelen ter beveiliging van apparatuur, (server)programmatuur en gegevens. De Bewerker verbindt zich om in het kader van die werkzaamheden de door de Verantwoordelijke ter beschikking gestelde Persoonsgegevens zorgvuldig te bewerken alsmede slechts te verwerken onder met hem overeengekomen voorwaarden.

 

5.         Opgenomen gegevens  

In de persoonsregistratie worden gegevens opgenomen van betrokkenen die gebruik maken van de diensten van Twente Milieu. Gegevens die worden opgenomen in de persoonsregistratie zijn:

 • Personalia/identificatiegegevens; naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;
 • Financieel gegevens; IBAN (rekening)nummers;
 • Gegevens die betrekking hebben op de dienstverlening aan betrokkenen zoals:
 • Gegevens ten aanzien van het aanbiedgedrag van afval met als doel daarvan de rechtmatigheid van de dienstverlening en/of afrekening van afvalstromen ten behoeve van gemeentelijke opdrachtgevers zorg te dragen
 • Het registeren van klachten en meldingen t.a.v. de dienstverlening van het bedrijf met als doel deze op een klantvriendelijke wijze, binnen een zo kort mogelijke termijn op te lossen.

   

RECHTEN VAN BETROKKENEN EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

6.         Kennisgeving  

 1. De Verantwoordelijke draagt door middel van een algemene kennisgeving zorg voor vermelding van het bestaan van de persoonsregistratie alsmede de mogelijkheden tot inzage c.q. nadere informatie over het reglement en de verwerking van de Persoonsgegevens.

 2. Indien andere doelen dan omschreven onder artikel 3 een doelstelling vormen van de registratie, heeft de Verantwoordelijke de plicht de betrokkene vooraf te informeren over de aard van de gegevens die over zijn persoon in de registratie worden opgenomen, evenals over de doeleinden die daarmee worden nagestreefd.

 

7.         Toegang tot persoonsgegevens

Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake, hebben slechts toegang tot de Persoonsgegevens de functionaris die deze gegevens heeft verzameld of diens waarnemer. Voorts heeft toegang tot persoonsgegevens uit de registratie de bewerker, voor zover dit in het kader van beheer en bewerking noodzakelijk is.


8.         Inzage van opgenomen gegevens  

De Betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Hij dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de verantwoordelijke.
De gevraagde inzage dient binnen een maand na de aanvraag te kunnen plaatsvinden.

 

9.         Correctie c.q. aanvulling van gegevens of verwijdering van opgenomen gegevens

De Betrokkene kan verzoeken om verbetering of aanvulling van op hem betrekking hebbende gegevens, dan wel om verwijdering en vernietiging van op hem betrekking hebbende gegevens die in strijd met het reglement zijn opgenomen of niet ter zake doende zijn. Hij dient daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de verantwoordelijke. Indien daartoe aanleiding bestaat beslist de verantwoordelijke niet eerder dan na de functionaris, die de gegevens heeft verzameld, of diens opvolger gehoord te hebben. De verantwoordelijke deelt zijn beslissing schriftelijk aan de betrokkene mee.


10.          Bewaartermijnen

Met inachtneming van wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoe lang de in de registratie opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. De bewaartermijn kan voor onderscheiden soorten gegevens verschillen. Indien de bewaartermijn is verstreken worden de desbetreffende persoonsgegevens uit de registratie verwijderd en vernietigd, en wel binnen een termijn van één jaar. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt, dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

 

11.       Vernietigen danwel anonimiseren van opgenomen gegevens    

 1. Na afloop van de dienstverlening heeft de betrokkene het recht te verzoeken om vernietiging van tot zijn persoon herleidbare gegevens. Daartoe dient deze een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Dit verzoek kan slechts worden geweigerd indien bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is, of indien ter zake van de dienstverlening een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

 2. Indien het verzoek wordt ingewilligd, worden de desbetreffende gegevens hetzij vernietigd, hetzij zodanig geanonimiseerd, dat herleiding redelijkerwijs onmogelijk is. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking deelt zijn beslissing schriftelijk aan betrokkene mee.


12.       Klachten  

 1. Indien betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet of onvoldoende worden nageleefd dan wel indien de betrokkene andere redenen heeft tot klagen ten aanzien van de registratie en de omgang met verwerkte gegevens, wendt hij zich tot de verantwoordelijke. Deze dient zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van ten hoogste vier weken (inhoudelijk) op de klacht te reageren.

 2. Tevens kan betrokkene zich met zijn klacht wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens dat een onderzoek kan instellen of de wijze van gegevensverwerking door de houder in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 3. Betrokkene heeft altijd het recht om zich direct te wenden tot een rechterlijke instantie.

 

13.       Overdracht van opgenomen gegevens

De betrokkene heeft het recht op hem betrekking hebbende gegevens te doen overdragen aan een andere door hem aan te wijzen verantwoordelijke. Daartoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de verantwoordelijke. De inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd op grond van een wettelijk voorschrift, dan wel worden opgeschort indien ter zake van de verleende dienst een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

 

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

14.       Looptijd, overdracht en overgang van de registratie  

 1. Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie.

 2. In geval van overdracht of overgang van de registratie naar een andere verantwoordelijke dienen de betrokkenen van dit feit in kennis te worden gesteld, opdat tegen overdracht of overgang van op hun persoon betrekking hebbende gegevens bezwaar kan worden gemaakt.

 

15.       Inwerkingtreding  

Dit reglement vervangt de voorgaande privacyreglementen en is per 1 januari 2018 in werking getreden en bij de verantwoordelijke in te zien.
Vastgesteld in het Directie/managementteam overleg van 30 november 2017, te Enschede, namens deze de algemeen directeur Twente Milieu NV,

E.M. Bosch

Melding maken

Is uw container niet geleegd of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten.

Relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie

Vul uw postcode en huisnummer in en zie direct relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie, zoals wanneer het afval bij u opgehaald wordt. Het is mogelijk om uw postcode, huisnummer en e-mailadres op een later tijdstip te wijzigen.

Postcode
Huisnummer
Uw gemeente:
De door u opgegeven postcode valt niet in het werkgebied van Twente Milieu of is een bedrijfsadres. Ga naar de algemene pagina.

Lees voordat u verder gaat onze privacyverklaring.