Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Samen werken aan betere kwaliteit verpakkingen

Sinds de introductie van het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen in 2010/2011 is de ingezamelde hoeveelheid alleen maar toegenomen. Inmiddels zijn aan de gescheiden afvalstroom al jarenlang de drankenkartons en het blik toegevoegd. Samen vormen zij de afvalstroom verpakkingen, die wordt ingezameld met verzamelcontainers en huis aan huis.

De huidige structuur van de gescheiden inzameling is tot stand gekomen via de eerste ‘Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022’, waarin de taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en een systeem is overeengekomen waarbij het verpakkende bedrijfsleven belasting betaalt over de hoeveelheid materiaal die zij verwerkt in verpakkingen. Deze belasting wordt vervolgens gebruikt om de inzameling, sortering en vermarkting van de gescheiden ingezamelde verpakkingen te financieren. In 2020 is dit model gewijzigd, mede naar aanleiding van een motie op het VNG Congres in 2019. Waar gemeenten tot en met 2019 nog verantwoordelijk waren voor hun eigen contracten voor sortering en vermarkting, zijn er nu afspraken om binnen een vastgesteld landelijk protocol over te stappen op een regiemodel. In dit model is de gemeente enkel nog verantwoordelijk voor de inzameling en krijgt zij een vergoeding over de ingezamelde
hoeveelheid verpakkingen.

De Twentse gemeenten werken sinds 1 juli 2020 binnen de nieuwe kaders. Hoewel er sindsdien niks aan de samenstelling van het gescheiden verpakkingsafval is gewijzigd, werden zij direct geconfronteerd met afkeur van de aangeleverde vrachten. De vervuiling die aanwezig was bleek te groot en niet te voldoen aan het nieuwe protocol. Hierdoor liepen gemeenten de vergoeding mis en moesten er bovendien kosten worden gemaakt om de afgekeurde vrachten te verwerken. Een enorme tegenvaller binnen het afvalbeleid en de afvalbegroting. Gedurende de tweede helft van 2020 zijn er op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau gesprekken gevoerd met Nedvang, die contractpartij is namens het verpakkende bedrijfsleven voor de gemeenten. Gezamenlijk zijn er maatregelen genomen om de kwaliteit van de gescheiden ingezamelde verpakkingen te verbeteren en afspraken gemaakt omtrent de acceptatie van vrachten en de beoordeling er van. Hierdoor is de situatie verbeterd.

Genomen maatregelen in Twente:
• Beladingsgraad van inzamelvoertuigen verminderd
• Extra sorteeranalyses uitgevoerd
• Stickers op verpakkingencontainers aan huis en verzamelcontainers
• Inzet van social media
• Advertenties in weekbladen en –kranten
• Voorloopacties bij huis aan huis inzameling
• Analyses van verzamelcontainers uitgevoerd
• Proeven met toegangscontrole op verzamelcontainers
• Inzet van Afvalcoach op locatie

De gesprekken en onderhandelingen met Nedvang gaan in 2021 verder. Doel van beide partijen is om de recycling van verpakkingen te bewerkstelligen door verbeteringen door te voeren bij de inzameling, de communicatie met en richting inwoner te verbeteren en kaders af te spreken waarbinnen beide partijen kunnen werken en die haalbaar zijn in de praktijk.

Bovenstaande problematiek doet niks af aan het succes van de gescheiden inzameling van verpakkingen in Twente. We zien dat verreweg het grootste aandeel gescheiden wordt ingezameld en dat de hoeveelheid verpakkingen in het restafval sterk is afgenomen de afgelopen jaren. Helaas zien we ook producten en materialen in deze afvalstroom die er niet in thuis horen en voor vervuiling zorgen. Opgave is om dit effect te verminderen en de afvalstroom verpakkingen zo zuiver mogelijk aan te bieden bij de sorteerder: enkel eenmalige verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons die leeg en schoon zijn. Door de afkeur zien
we helaas ook veel goed gescheiden verpakkingen in deze vrachten verbrand worden, samen met de materialen die er niet in thuis hoorden.

Inloggen gemeente