Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Hengelo

Jaarreportage downloaden

De jaren 2020 en 2021 gaan voor velen de boeken in als de tijd waarin corona onze levens beheerste. Voor Twente Milieu ging het werk ‘gewoon’ door. Sterker nog, als cruciale beroepsgroep werd ons werk zichtbaarder, belangrijker en meer dan ooit. Doordat ook de inwoners van Twente massaal huis en tuin opruimden en het afvalbrengpunt/Milieupark goed wisten te vinden, we veel thuiswerkten en er veel eten en andere zaken aan huis werden besteld, haalden onze helden buiten op alle plekken flink meer afval op. Mooi doan!

Specifiek in Twente hield het verpakkingendossier ons bezig
De kwaliteit van de ingezamelde verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons bleek in het afgelopen jaar onvoldoende om binnen het nieuwe landelijke protocol geaccepteerd te worden. Samen met ketenpartners is in 2020 gestart met een integrale aanpak om de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingenafval te verbeteren. We verbeterden de manier van inzamelen en investeerden samen met gemeenten in on- en offline communicatiecampagnes om het kennisniveau van onze inwoners te verbeteren. We blijven dit ook de komende tijd doen. We doen het op het gebied van de kwantiteit van het scheiden al erg goed, nu moet de focus komen te liggen op kwaliteit om recycling van verpakkingen te optimaliseren. Daar gaan we samen voor!

De collega’s van Buurtonderhoud hielden ondertussen de openbare ruimte op orde
De taken die Twente Milieu uitvoert op het gebied van de openbare ruimte verschillen per gemeente, maar overal zijn we in meer of mindere mate actief. Zichtbaar en onzichtbaar doen we ons werk, zodat rioleringen goed onderhouden blijven, wegen veilig begaanbaar zijn in de winter, bomen onderhouden worden en bijvoorbeeld de overlast van plaagdieren en de eikenprocessierups beperkt blijft.

Specifiek weten wat er in gemeente Hengelo is gebeurd in 2021? Bekijk onze jaarrapportage!
In deze rapportage nemen we je mee in de resultaten en ontwikkelingen op het gebied van onze kernactiviteiten. Daarnaast maken we een interessante vergelijking tussen onze gemeenten waardoor we goed zichtbaar maken dat we ook in het afgelopen jaar samen waardevolle stappen hebben gezet op weg naar een Afvalloos Twente!

Van 77 kg restafval per inwoner naar 69 kg

De Twentse gemeenten hebben als doel om in 2030 slechts 50 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Dit hebben de gemeenten gezamenlijk gevat in de regionale visie Afvalloos Twente. De gemeente Hengelo kent sinds 1 juli 2018 een hybride systeem waarbij het wegbrengen van restafval financieel wordt gestimuleerd en containers voor restafval aan huis nog maar achtwekelijks worden geleegd. Slechts 4.000 van de ruim 38.500 huishoudens hebben nog een container voor restafval aan huis, de zogenaamde keuze- en zorgcontainers. Alle verzamelcontainers voor restafval zijn toegankelijk voor alle huishoudens. Voor laagbouw huishoudens met een medische indicatie bestaat de mogelijkheid om over een zorgcontainer te beschikken die wekelijks op afroep kan worden geleegd tegen een gereduceerd tarief.

Reeds in 2018 heeft de gemeente Hengelo het landelijke doel van 100 kilo restafval per jaar in 2020 behaald.
De hoeveelheid fijn restafval is in 2021 in Hengelo verder gedaald naar 69 kilo per inwoner per jaar en beweegt zich nog steeds richting het regionale doel van 50 kilo per inwoner per jaar in 2030. De prijsprikkel en het op afstand zetten van restafval door het te laten wegbrengen naar verzamelcontainers zorgt ervoor dat er veel afval gescheiden wordt en weinig fijn restafval overblijft.


Welk afval zit er nog in het restafval dat er niet in thuishoort?

Een derde van het gewicht van het restafval bestaat nog uit gft (tuinafval en etensresten). Dit is deels verklaarbaar door het ontbreken van een voorziening om gft te scheiden bij een groot deel van de hoogbouw, deels kunnen we constateren dat ook huishoudens met een gft container niet alle etensresten goed scheiden van het restafval.

Jaarrapportage Hengelo 2021

Inloggen gemeente
Word ook een superheld en lever jouw textiel in! Meer weten?