Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Haaksbergen

Jaarreportage downloaden

De jaren 2020 en 2021 gaan voor velen de boeken in als de tijd waarin corona onze levens beheerste. Voor Twente Milieu ging het werk ‘gewoon’ door. Sterker nog, als cruciale beroepsgroep werd ons werk zichtbaarder, belangrijker en meer dan ooit. Doordat ook de inwoners van Twente massaal huis en tuin opruimden en het afvalbrengpunt/Milieupark goed wisten te vinden, we veel thuiswerkten en er veel eten en andere zaken aan huis werden besteld, haalden onze helden buiten op alle plekken flink meer afval op. Mooi doan!

Specifiek in Twente hield het verpakkingendossier ons bezig
De kwaliteit van de ingezamelde verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons bleek in het afgelopen jaar onvoldoende om binnen het nieuwe landelijke protocol geaccepteerd te worden. Samen met ketenpartners is in 2020 gestart met een integrale aanpak om de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingenafval te verbeteren. We verbeterden de manier van inzamelen en investeerden samen met gemeenten in on- en offline communicatiecampagnes om het kennisniveau van onze inwoners te verbeteren. We blijven dit ook de komende tijd doen. We doen het op het gebied van de kwantiteit van het scheiden al erg goed, nu moet de focus komen te liggen op kwaliteit om recycling van verpakkingen te optimaliseren. Daar gaan we samen voor!

De collega’s van Buurtonderhoud hielden ondertussen de openbare ruimte op orde
De taken die Twente Milieu uitvoert op het gebied van de openbare ruimte verschillen per gemeente, maar overal zijn we in meer of mindere mate actief. Zichtbaar en onzichtbaar doen we ons werk, zodat rioleringen goed onderhouden blijven, wegen veilig begaanbaar zijn in de winter, bomen onderhouden worden en bijvoorbeeld de overlast van plaagdieren en de eikenprocessierups beperkt blijft.

Specifiek weten wat er in gemeente Haaksbergen is gebeurd in 2021? Bekijk onze jaarrapportage!
In deze rapportage nemen we je mee in de resultaten en ontwikkelingen op het gebied van onze kernactiviteiten. Daarnaast maken we een interessante vergelijking tussen onze gemeenten waardoor we goed zichtbaar maken dat we ook in het afgelopen jaar samen waardevolle stappen hebben gezet op weg naar een Afvalloos Twente!

Van 141 kg restafval per inwoner naar 137 kg

De Twentse gemeenten hebben als doel om in 2030 slechts 50 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Dit hebben de gemeenten gezamenlijk gevat in de regionale visie Afvalloos Twente. De gemeente Haaksbergen kent een afvalbeleid dat gericht is op het verminderen van restafval. Er is voor gekozen om de restafvalcontainers aan huis vierwekelijks te legen en de gft- en verpakkingencontainer tweewekelijks. Dit houdt in dat er hogere service op gescheiden afvalstromen is en lager op restafval.

De ingezamelde hoeveelheid restafval in de gemeente Haaksbergen was in 2021137 kilo per inwoner. Daarmee is het landelijke doel van 100 kilo per inwoner in 2020 nog steeds niet gehaald. Ten opzichte van 2020 is de hoeveelheid licht gedaald. De hoeveelheid lijkt nog steeds onder invloed van de coronamaatregelen te zijn geweest, waardoor mensen thuis meer afval produceerden door sluiting van de horeca en detailhandel. De verwachting is dat met het verdwijnen van de coronamaatregelen de hoeveelheid weer zal zakken naar het niveau van 2019.


Buurtonderhoud

Sinds 2021 heeft Twente Milieu een aantal extra taken binnen het beheer van de openbare ruimte toegevoegd gekregen aan haar werkzaamheden. Het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen is onderdeel geworden van de werkzaamheden, het onderhoud van twee bedrijventerreinen is toegevoegd en Twente Milieu is eerste aanspreekpunt geworden voor inwoners met adoptiegroen. Op het gebied van groenonderhoud zijn diverse arealen toegevoegd, waaronder landschapselementen, de kenmerkende Haakbergse Sterren bij de
invalswegen en de hanging baskets en bloemenpyramides in het centrum. Tenslotte is ook de plaagdierbeheersing en de bestrijding van de eikenprocessierups toegevoegd aan het takenpakket van Twente Milieu.

Het boomonderhoud is hierdoor vanaf 2021 volledig overgedragen aan Twente Milieu, waardoor nu het complete areaal in beheer is en door Twente Milieu periodiek alle bomen worden geïnspecteerd, gesnoeid en beheerd conform een met de gemeente afgestemd plan. Het betreft hier ruim 20.000 bomen in de complete gemeente Haaksbergen. Begin 2021 heeft met alle betrokken partijen afstemming plaatsgevonden over deze overgang van taken. Bij diverse taken waren ook derden betrokken, met hen is gezorgd voor een soepele overgang en afronding

Jaarrapportage Haaksbergen 2021

Inloggen gemeente
Word ook een superheld en lever jouw textiel in! Meer weten?