Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Haaksbergen

Jaarreportage downloaden

Het jaar 2020 gaat voor velen de boeken in als het jaar waarin corona onze levens beheerste. Voor Twente Milieu ging het werk ‘gewoon’ door. Sterker nog, als cruciale beroepsgroep werd ons werk zichtbaarder, belangrijker en meer dan ooit. Doordat ook de inwoners van Twente massaal huis en tuin opruimden en het afvalbrengpunt/Milieupark goed wisten te vinden, we veel thuiswerkten en er veel eten en andere zaken aan huis werden besteld, haalden onze helden buiten op alle plekken flink meer afval op. Mooi doan!

Specifiek in Twente hield het verpakkingendossier ons bezig
De kwaliteit van de ingezamelde verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons bleek in het afgelopen jaar onvoldoende om binnen het nieuwe landelijke protocol geaccepteerd te worden. Samen met ketenpartners is in 2020 gestart met een integrale aanpak om de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingenafval te verbeteren. We verbeterden de manier van inzamelen en investeerden samen met gemeenten in on- en offline communicatiecampagnes om het kennisniveau van onze inwoners te verbeteren. We blijven dit ook de komende tijd doen. We doen het op het gebied van de kwantiteit van het scheiden al erg goed, nu moet de focus komen te liggen op kwaliteit om recycling van verpakkingen te optimaliseren. Daar gaan we samen voor!

De collega’s van Buurtonderhoud hielden ondertussen de openbare ruimte op orde
De taken die Twente Milieu uitvoert op het gebied van de openbare ruimte verschillen per gemeente, maar overal zijn we in meer of mindere mate actief. Zichtbaar en onzichtbaar doen we ons werk, zodat rioleringen goed onderhouden blijven, wegen veilig begaanbaar zijn in de winter, bomen onderhouden worden en bijvoorbeeld de overlast van plaagdieren en de eikenprocessierups beperkt blijft.

Specifiek weten wat er in gemeente Haaksbergen is gebeurd in 2020? Bekijk onze jaarrapportage!
In deze rapportage nemen we je mee in de resultaten en ontwikkelingen op het gebied van onze kernactiviteiten. Daarnaast maken we een interessante vergelijking tussen onze gemeenten waardoor we goed zichtbaar maken dat we ook in het afgelopen jaar samen waardevolle stappen hebben gezet op weg naar een Afvalloos Twente!

Van 134 kg restafval per inwoner naar 141 kg

De Twentse gemeenten hebben als doel om in 2030 slechts 50 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Dit hebben de gemeenten gezamenlijk gevat in de regionale visie Afvalloos Twente. De gemeente Haaksbergen kent een afvalbeleid dat gericht is op het verminderen van restafval. Er is voor gekozen om de restafvalcontainers aan huis vierwekelijks te legen en de gft- en verpakkingencontainer tweewekelijks. Dit houdt in dat er hogere service op gescheiden afvalstromen is en lager op restafval.

De ingezamelde hoeveelheid restafval in de gemeente Haaksbergen was in 2020 141 kilo per inwoner. Daarmee is
het landelijke doel van 100 kilo per inwoner in 2020 niet gehaald. Ten opzichte van 2019 is de hoeveelheid zelfs
gestegen; dit is een algemeen beeld dat we in alle gemeenten van Twente Milieu zien. De stijging bedraagt gemiddeld 10% en is te relateren aan de coronamaatregelen: lockdowns en thuiswerken hebben ervoor gezorgd dat mensen veel thuis waren en er extra huishoudelijk afval is ontstaan.

De getoonde hoeveelheid restafval is exclusief het restafval dat gebracht is naar het afvalbrengpunt.

Biodiversiteit vergroten in de openbare ruimte

Sinds 2018 voert Twente Milieu een groot deel van de gemeentelijke taken in de openbare ruimte uit in de
gemeente Haaksbergen. De taken zijn overgenomen en worden grotendeels op dezelfde wijze en tegen dezelfde kwaliteitseisen uitgevoerd. Financieel is er een voordeel behaald vanwege synergie met de andere gemeenten die aangesloten zijn bij Twente Milieu.

Belangrijk aandachtspunt in 2020 en de komende jaren is het vergroten van de biodiversiteit. Hier is het maaibeleid inmiddels op aangepast en bij omvormingen of aanleg zal er extra rekening mee worden gehouden. Het helpt bijvoorbeeld bij het terugdringen van overlast van de eikenprocessierups en het bevordert de terugkeer van insecten en planten in de stedelijke omgeving

Jaarrapportage Haaksbergen 2020

Inloggen gemeente